Het Scapulier van de berg Karmel

 

Traditions Monastiques St-Jozef, Dr. Guy Claes & E.H.Danil Vervaele

 

O.L.V. van Lourdes en Fatima

Veel mensen kennen of dragen het Scapulier reeds jaren maar kennen de betekenis en geschiedenis van het Scapulier niet. Het Scapulier is heel erg verbonden met Onze Lieve Vrouw. Als Onze Lieve Vrouw op 16 juli 1858 voor de 18 en laatste maal te Lourdes verschijnt aan Bernadette is dit juist op het feest van O.L.V. van de berg Karmel. Bernadette heeft later getuigd dat ze tijdens die verschijning Onze Lieve Vrouw nog nooit zo mooi had gezien. Hetzelfde in Fatima. De Verschijningen begonnen de 13 mei 1917. Ze zijn elke maand op de 13 blijven doorgaan, met n uitzondering : augustus 1917. Onze Lieve Vrouw is dan niet verschenen de 13 maar de 19 augustus omdat de kinderen toen in de gevangenis zaten. Op 19 augustus heeft Onze Lieve Vrouw aangekondigd dat ze op 13 oktober 1917 opnieuw zou verschijnen als O.L.V. van de Karmel. Het is duidelijk dat O.L.V. veel belang hecht aan het feest van de Karmel. Wat is feitelijk de Karmel. De Karmel is een berg in het huidige Isral aan de Middellandse zee.

 

De profeet Elia

 

De betekenis van het Scapulier van de berg Karmel is zeer oud. De profeten bezongen destijds al de schoonheid van deze berg in Galilea. In de 9 eeuw vr Christus trok de profeet Elia er zich op terug en roemde deze heilige berg om haar deugden en wonderen. Later, in de 4 eeuw, herbergde de berg Karmel o.a. de Byzantijse Lauras (= kluizenaarskolonie)

 

De Karmelieten

 

Aan het einde van 12 eeuw bouwden de eerste Karmelieten, afkomstig van het westen, op de berg Karmel een mooi kerkje voor O.L.Vrouw. Deze orde heeft een bijzondere verering voor de Allerheiligste Maagd Maria. Door de vervolgingen door de islam in het Heilig Land werden de monniken zwaar getroffen. Sommigen onder hen werden tijdens de Saraceense invallen gemarteld. Hierdoor overwegen de Karmelieten de heilige berg te verlaten en terug te keren naar hun respectievelijke landen en daar kloosters van de Orde te bouwen. De laatste monniken die op de berg Karmel waren gebleven, werden in 1291 tijdens de inname van Sint-Jean van Acre vermoord of gedwongen te vertrekken.

Simon Stock

 

De Karmeliet Simon Stock, in Engeland geboren in het jaar 1165, was getuige van het onstuimige begin van zijn Orde dichtbij de Elia-fontein op de berg Karmel. In het midden van de 13 eeuw wordt hij gekozen tot Hoofdprior van de Orde. Eerst heeft hij met een crisis af te rekenen ontstaan door de overgang, die een groot aantal van zijn monniken maakten, naar andere bedelorden, zoals de Franciscanen of Dominicanen. In uiterste nood richt de heilige Simon zich tot Maria. Hij bad aanhoudend tot de Maagd opdat zij de Karmelorde een voorrecht zou toekennen. De Moeder van God beantwoorde zijn smeekbede door een verschijning in 1251, waarbij zij hem een wonderbaarlijk geschenk deed, namelijk het scapulier.

Dit hier is een teken voor jou en een voorrecht voor alle Karmelieten: diegene die in dit kleed sterft wordt gespaard voor het eeuwige vuur.

 

Verspreiding van het scapulier

 

Simon Stock heeft het visioen en het voorrecht in het begin voor zichzelf gehouden. Oude verhalen vermelden dat de bekering van een Engelse edelman het eerste wonder was met het scapulier. Deze man had eerst de hele streek tot zonde aangezet. Simon Stock had de bekering verkregen door zijn scapulier op de stervende te werpen. In dit wonder zag Simon een aanleiding om het geheim aan zijn broeders te onthullen.

 

 

Het woord scapulier komt van het Latijnse woord scapulae, dat 'schouders' betekent. Het scapulier is een lange strook bruine stof (met een kap), die de schouders bedekt. Ze wordt door monniken over hun tunica gedragen. Scapulier van de Berg Karmel bestaat uit twee rechthoekige of vierkante stukjes bruine geweven wol, onderling verbonden door twee draden zodat n deel op de borst en n deel op de rug kan gedragen worden (cfr. Zr. Emmanuel).

 

Boodschap en betekenis van het scapulier

 

De Heilige Maagd Maria heeft de heilige Simon Stock een uitzonderlijke belofte gedaan. Zij heeft beloofd om de deur van de hemel te openen voor hen die sterven bekleed met haar scapulier.

 

Het scapulier is een heilsgewaad, een geestelijk pantser en een schild, een mantel van onschuld waarmee de Moeder Gods ons bekleedt. Dit kleed is een teken dat diegene die het draagt verbonden is met degene van wie hij het heeft ontvangen en van die laatste ook bescherming geniet.

 


Hoe plaats ik mij nu onder deze permanente bescherming ?

1. Het scapulier dient gewijd te zijn (wijdingsritueel)

 

2. Het scapulier dient opgelegd te worden

 

3. Oplegging door een priester of een diaken

 

4. Het dient practisch doorlopend gedragen te worden

 

5. Goede uitleg krijgen bij de oplegging

 

 

Paus Pius X heef het goedgevonden de stof van het scapulier door een medaille te vervangen. Het is noodzakelijk om door de toediening van een priester eerst een scapulier van stof te ontvangen: pas daarna mag men het vervangen door een medaille.

 

Beloften van de Heiligste Maagd of de voorrechten van het scapulier en de voorwaarden om te worden begunstigd

1. Hoofdbelofte = vrijwaring van het eeuwige vuur (de hel)

2. Bescherming tegen gevaren van ziel en lichaam

Voorwaarde: het scapulier te hebben ontvangen met de

rechtschapen bedoeling het te dragen op het tijdstip van de dood

3. Bevrijding uit het vagevuur door de Heilige Maagd, op de

zaterdag volgend op de dood = Sabatijns voorrecht

Voorwaarden:

1. het scapulier gewoontegetrouw dragen

2. naleving van de kuisheid volgens levensstaat

(volledig in het celibaat en echtelijk in het huwelijk)

3. dagelijks kleine Officie ter wille van de Heilige Maagd bidden of rozenkrans

 

 

De volle aflaat

 

De oplegging en het dragen van het Scapulier geeft de mogelijkheid tot het verkrijgen van een volle aflaat. Aflaten hebben in de loop van de geschiedenis - tot op heden - een zeer negatieve betekenis gekregen. Denken we maar aan de handel in aflaten om een 'zitje' in de hemel te bekomen. Een praktijk die - terecht - door Maarten Luther in zijn academische stellingen in 1517 is aangeklaagd (symbolische begin van het protestantisme). Dit is jammer, want een aflaat heeft een zeer diep Christelijke betekenis en waarde en is erg verbonden met de vergeving van onze zonden. Een aflaat is de kwijtschelding door de Kerk vr God van de tijdelijke straffen (zonde-straf) voor zonden, die wat de (zonde-)schuld betreft, reeds vergeven zijn in het sacrament van de biecht voor de doodzonden en in een andere vorm van vergeving voor de kleinere zonden. N de vergeving van onze zonde-schuld, houden we nog altijd een zekere zonde-straf over. We moeten ons deze zonde-straf voorstellen als een soort gevolg voor de schade die we aangericht hebben. De aangerichte schade zelf kunnen we niet meer herstellen, maar we kunnen wel iets doen of laten om de plooien weer glad te strijken, om de vriendschap met God weer goed te maken. Onze eigen zonde-straf of de zonde-straf van iemand die reeds overleden is, kan verminderd worden of volledig kwijtgescholden worden door:

(1) de Eucharistieviering (= ook de zin van de H. Mis voor overledenen)

(2) de penitentie van de biecht

(3) het gebed en het verrichten van goede werken

(4) door vasten en versterving

(5) de aflaten

(6) na de dood, door verblijf in het vagevuur

De Kerk heeft de beschikking over oneindig veel genaden die Jezus op zijn kruis verworven heeft en ook al de genaden die door de Heiligen verworven zijn. Dit is als een heel grote schat waaruit de Kerk altijd verder genaden mag uitdelen aan gelovigen om de zonde-straf kwijt te schelden. Zo zijn er beperkte aflaten en volle aflaten. Bij het ontvangen van een volle aflaat wordt de zonde-straf voor jezelf of voor iemand die gestorven is in n keer uitgewist. Als je bijvoorbeeld een volle aflaat schenkt aan iemand die reeds gestorven is, dan gaat deze onmiddellijk naar de hemel. In plaats van een andere levende persoon kunnen wij geen aflaat verdienen .

Om de volle aflaat bij de scapulieroplegging te bekomen moet men op de eerste plaats de vereiste gesteltenis bezitten. Dit wil zeggen in staat van genade zijn en de intentie hebben om de aflaat te verdienen. Het is dus niet zomaar een vrijgeleide. Je krijgt die genade van Christus om onze zonde-straf kwijt te schelden niet zomaar. Naast de juiste gesteltenis moet men, op de tweede plaats, aan 4 voorwaarden voldoen:

(1) sacrament van de verzoening ontvangen (in een periode van 14 dagen)

(2) het sacrament van communie ontvangen (liefst dezelfde dag)

(3) gebed tot intentie van de Paus bvb. Onze Vader en Wees Gegroet bidden

(4) alle gehechtheid aan zonde, zelfs de kleine dagelijkse zonde, moet afwezig moet zijn. (indien

hieraan minder goed wordt voldaan dan is de aflaat slechts gedeeltelijk).

 

Dit zijn de vereiste voorwaarden om op het de dag waarop je voor het eerst het scapulier ontvangt een volle aflaat kan verdienen.

Andere dagen waarop je door het dragen van het scapulier een volle aflaat kan verdienen:

- op de feestdag van O.L.V. van de Karmel op 16 juli

- op de feestdag van de H. profeet Elia op 20 juli

- op de feestdag van de H. Teresia v/h Kind Jezus op 1 okt

- op de feestdag van alle heiligen van de Karmelieten op 14 nov

... telkens moeten ook de 5 voorwaarden vervuld zijn

 

Tot slot wens ik het belangrijkste te herhalen. De essentie van het scapulier van de berg Karmel is een beweging in twee richtingen:

- een beweging van ons naar Maria = diegene die het scapulier laat

opleggen wil zich toewijden aan Maria

- en een beweging van Maria naar ons = haar bescherming genieten

en mogen schuilen onder haar mantel.

 

 

 

 

Francis Maton - april 2009